College of EngineeringDepartment of Materials EngineeringAboutMaterials Awards and HonorsOUTSTANDING GRADUATE STUDENT AWARD

OUTSTANDING GRADUATE STUDENT AWARD

Year Name
2023 Mingyuan Chen
2022 Wen Yang
2019 Jiacheng He
2018 Eunji Lee
2009 Wen Shen
2008 Joshua A. Park 
2007 Donga A. Shen 
2006 Liwei Wang 
2005 Suiqiong Li 
2004 S.G. Sokkalinga Balasub Ramanian
2003 Vivek Krishnan
2002 Daniel Butts 
2001 Zhimin Liu
2000 Ying Liu 
1999 Bing Dang
1996 Liming Xiao
1995 Shiqiang Hui & Xiaomei Xi 
1994 Liren Zhao
1993 Robin L. Carelton 
1992 Zen-Wen Chiou
1991 Probal Banerjee
1990 Surin Tanticharoenkiat
1989 Chung-Yu Hsieh